Általános megbízás

I. FELEK

1. Megbízó, a továbbiakban Ügyfél:
Neve: _____________________
Székhelye/Lakóhelye: _____________________
Értesítési cím: _____________________
Cgj.sz./Anyja neve: _____________________
Adószáma/Adósazonosítója: _____________________
Bankszámlaszáma: _____________________
Képviseli: _____________________
Tel / fax / email: _____________________

2. Megbízott, a továbbiakban Iroda:
Kerekes Ügyvédi Iroda
Iroda: 1154 Budapest, Őrjáró tér 5..
Értesítési cím: 1601 Budapest, Pf. 133.
Kamarai nytsz: 3768/BÜK.; Adószáma: 12271861-2-42
Letéti bankszámla száma: 11704007-20214834
képviseli: Dr. Kerekes Andrea ügyvéd
Tel / fax / email: (1)416-5495/ drkerekes@kerekesdr.hu

3. Az Ügyfél és az Iroda együttesen Felek.

4. Amennyiben az ügylet alanya nem az Ügyfél, hanem az Ügyfél által meghatározott más személy, értelemszer?en az Ügyfélen ezt a személyt is érteni kell, továbbá ezen személy kötelezettségeinek teljesítéséért az Ügyfél felel?s.

II. MEGBÍZÁS TARTALMA

1. Megbízás
Az Ügyfél a mai napon megbízza az Irodát, az Iroda a megbízást elvállalja, hogy jogi szaktanácsadással, iratszerkesztéssel és jogi képviselet ellátásával közrem?ködik az Ügyfél illetve az Ügyfél által meghatározott más személy (tevékenységi körébe tartozó) ügyeinek jogi dokumentálásában, vagyonának kezelésében, vitás ügyeinek rendezésében. A konkrét ügyletekhez szükség szerint tényvázlat és meghatalmazás is készül.

2. Megrendelt id?keret
Az Iroda a megbízást heti ==_____== órás munkaráfordítással végzi, továbbá heti ==___== órás helyszíni konzultációt biztosít. A Felek esetenként megállapodhatnak az átalánydíj feletti külön megbízási díjban, ha a konkrét ügy jelent?sen meghaladja a heti általány munkaráfordítást.

3. Tájékoztatási kötelezettség
Az Ügyfél vállalja, hogy tájékoztatja az Irodát az ügylettel összefüggésben:
- a megbízást megel?z?en és annak id?tartama alatt keletkezett információkról (okiratok, egyéb adatok az ügyletr?l),
- az el?készített megállapodásokról, tárgyalásokról,
- a megbízást követ?en, az ügylettel összefügg? információkról, körülményekr?l.

4. Kizárólagosság
Az Ügyfél az ügylettel kapcsolatban önálló intézkedést, egyezséget csak az Iroda jóváhagyásával kezdeményez. A megbízás id?tartama alatt mást nem bíz meg az ügyletben történ? közrem?ködésre.

5. Helyettesítés
Az Iroda bármely tagja vagy az Iroda által helyettesítéssel megbízott ügyvéd eljárhat a megbízás teljesítésében. A felkészítésért az Iroda felel?s.

6. A megbízás kiterjed minden olyan cselekményre, amely az ügy szabályszer? ellátásával jár, így okirat, pénz és más vagyontárgy átvételére is.

7. Ügyintézési határid?
7.1. Az Iroda félfogadási ideje kedd 14:00-tól és 16:00-ig tart. Az Ügyfél számára 3 órás telefonos és heti személyes rendelkezésre állást biztosít, amely szerint 3 órán belül rendelkezésre áll telefonon jogi konzultációra és 5 munkanapon belül vállalja a személyes tárgyalást, konzultációt továbbá a véleményezésre átadott anyagok szakvéleményezését, illetve a szükséges módosító javaslatok elkészítését, egyéb iratkészítést.

7.2. A határid?t hosszabbítja az ügyben érintett személyek, -felek, ellenfelek, adatszolgáltatók,- a bíróság illetve más hatóságok, hivatalok eljárása.

8. Iratkezelés
8.1. Iratátvétel
Az Iroda a jogérvényesítéshez szükséges iratokat els?sorban másolatban veszi át az Ügyfélt?l.

8.2. Iratátadás
Az Ügyfél a képviseletével kapcsolatban az alábbi iratokról kér tájékoztatást eredeti (1) másolati (2) okirattal vagy emailen (3):

A másolati példányok átadhatók személyesen, levélben, faxon vagy email útján egyaránt.

8.3. Irattározás
Az Iroda által ellenjegyzett okiratok ügyvédi/irattári példánya selejtezési határid? nélkül kerül irattározásra. Az okiratot aláíró felek egyszer?, ügyvédi vagy közjegyz?i hitelesített másolatot kérhetnek az irattári anyagokból. Minden más anyag, amelyet az ügyfél a szerz?dés megszüntetésekor nem kért vissza selejteézsre kerül.

III. ÜGYVÉDI MUNKADÍJ

1. Alapdíj
Az Iroda alapdíja 15.000Ft/hó+ÁFA rendelkezésre állási díj és 15.000Ft/óra+ÁFA figyelembevételével havi nettó ==_____________==Ft/hó+ÁFA, amely els? alkalommal a szerz?dés aláírásával egyidej?leg, ezt követ?en havonta el?re, a hónap els? napján esedékes. A heti munkaráfordítást jelent?sen meghaladó ügyek esetén az általány feletti munkaórák elszámolása 20.000Ft/óra+ÁFA díjjal történik.

2. Díjfizetés
Az Ügyfél a díjakat az Iroda által havonta kiállított számlája alapján az OTP Banknál vezetett 11796000-20004116 számú bankszámlára banki átutalással fizeti. Az Iroda köteles a pénztáránál befizetett díjfizetést is elfogadni. A számla telefax vagy email útján is benyújtható elfogadásra, pénzügyi teljesítésre, de utólag eredetben pótolni kell. Az els? díjfizetés szerz?déskötéskor esedékes (1 hónapra el?re), a továbbiakban minden hónap 1. napján el?re a hónapra.

3. Felmondási díj
Az Ügyfél 1/Egy havi felmondási díjat fizet az Irodának, ha a szerz?dést felmondja vagy az Ügyfél hibájából kell megszüntetni (díjfizetés elmaradása, együttm?ködés hiánya, más szerz?désszegés). A felmondási díj az ügyek átadásával kapcsolatos ügyintézés költség- és munkadíj általánya. Nem jár felmondási díj, ha a felmondást az Iroda szerz?désszegése indokolta.

IV. KÖLTSÉGEK

1. Az alapdíj az ügyvédi munkadíj felett tartalmazza a tevékenység ellátásához szükséges iratkészítés, levelezés és telefon forgalom költségeit belföldön, továbbá a közlekedési költségeket Budapesten.

2. Az Ügyfelet terhelik a megbízás ellátásával kapcsolatos kiadások és azok el?legezése az ügyvédi díj és költségjegyzék szerint (2.sz. melléklet).

3. Az Iroda a költségekr?l saját vagy az igénybevett szolgáltató (hivatal) közvetlen számlájával számol el a díjak elszámolásával egyez? módon.

V. ÜGYVÉDI LETÉT

1. Az Ügyfél ==_____________== forintot átutalással az Iroda 11704007-20214834 számú letéti bankszámlájára vagy az Iroda pénztáránál ügyvédi letétbe helyez, amelynek célja a megbízással kapcsolatos ügyletek költségeinek el?legezése elszámolásig. A letét jogosultja az Ügyfél rendelkezése alapján az Iroda.
vagy
1. Az Ügyfél a várható költségek el?legezésére letétet nem helyez el az Irodánál, arról szükség szerint kés?bb dönt.

2. Az Iroda az Ügyfélt?l, vagy az Ügyfél javára átvett pénzt (pénzletét), vagyontárgyat (dologi letét), okiratot (okirati letét) ügyvédi letétbe veszi, és kötelezettséget vállal arra, hogy csak a letéti feltételek szerint fizetheti ki /adhatja át az arra jogosultnak. Az Iroda az Ügyfél rendelkezése hiányában a ügyletb?l befolyt összeget 5/Öt napon belül átutalja az Ügyfél számlájára.

3. Amennyiben a letét jogi sorsára vonatkozóan jogvita keletkezik, az Iroda köteles a letétet bírói letétbe helyezni.

4. Az Ügyfél képviselete alapján harmadik személyt?l befolyt bármilyen összeg ügyvédi letétbe kerül, amely az Ügyfélt?l kapott letéttel együtt kerül elszámolásra.

5. Az ügyvédi megbízási díjakat és költségeket els?sorban az Ügyfél számára rendelkezésre álló letétb?l kell kiegyenlíteni, beszámítani. Határozatlan idej? (folyamatos) megbízás esetén a letét csak az Iroda elszámolásáig csökkenhet az 1. pont szerint -vagy utóbb- meghatározott összeg alá, elszámoláskor azt ismételten fel kell tölteni az eredeti összegre. Az ügyfél nevében harmadik személy részére elhelyezett letét (fedezeti letét) ügyvédi követelésre nem számítható be.

6. Az Iroda a letét felhasználásáról az id?szakos elszámoláskor ügyvédi letéti kivonattal (egyenleg közl?) vagy számlát helyettesít? számviteli bizonylattal értesíti az Ügyfelet.

VI. ÜGYVÉDI TITOK

1. Titoktartás
Az Iroda kijelenti, hogy a megbízás során tudomására jutott információkat -ügyvédi titokként- bizalmasan kezeli, azokat kizárólag az Ügyfél rendelkezésének megfelel?en használja fel.

2. Titok kezelés
Az Iroda az Ügyféllel folytatott levelezésben külön titkosítási min?sítést nem alkalmaz, az Ügyfél titkos ügykezelése esetén azonban annak min?sítési és kezelési rendszerét köteles átvenni, használni.

VII. MEGBÍZÁS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE

1. A megbízás határozatlan id?tartamú, amely a szerz?dés aláírásának napjától a Felek egyez? akaratú megszüntetéséig vagy a szerz?dés aláírását követ? 3./Harmadik hónaptól bármely Fél 15 napos határid?re történ? felmondásáig érvényes. Az Iroda a megbízás megsz?nésér?l értesíti mindazokat a személyeket (hivatalokat, hatóságokat), akik részére meghatalmazását bemutatta /átadta. Amennyiben az Ügyfél 3/Három hónapon belüli felmondja a megbízást, a havi átalánydíj és felmondási díj 50%-kal megnövelt összegét köteles az Ügyfél megfizetni.

2. A Felek 3/Három havonta a megbízási díjat az elvégzett munka arányában felülvizsgálják és 50%-os munkaóra eltérés esetén módosítják a díjat.

3. A megbízás megsz?nését követ?en az Ügyfélt?l eredetben kapott és fel nem használt iratok az Iroda székhelyén átvehet?k. A másolati példányokat az Iroda megsemmisíti.

VIII. IRODA FELEL?SSÉGE

1. Az Iroda felel?sséget vállal a II. fejezet 1. pontban meghatározott megbízás szakszer? végrehajtásáért, a határid?k betartásáért.

2. Felel?sség biztosítás
Az ügyvédi m?hibából (szakszer?tlenségb?l) ered? kár megtérítésére az Iroda tagjai 5MFt/káresemény (max. 10MFt/év) ügyvédi felel?sség biztosítással rendelkeznek.

3. Az Iroda a letét kifizetésért teljes polgári jogi és büntet?jogi felel?sséggel tartozik.

4. Az Iroda az ügyvédi titoktartási kötelezettség megsértése esetén az okozott vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésért teljes polgári jogi és büntet?jogi felel?sséggel tartozik.

IX. ZÁRADÉK

1. A megbízás az Ügyvédekr?l szóló 1998. évi XI. törvény feltételeivel és a magyar Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó hatályos rendelkezéseivel, illetve a polgári jog általános szabályaival érvényes. Jogszabály változás esetén csak annak kötelez?en érvényesül? rendelkezéseivel módosul a szerz?dés.

2. A Felek kijelentik, hogy a megbízást elolvasás és egyhangú értelmezés után, mint akaratukkal egyez?t, egymás el?tt jóváhagyólag a szerz?dés utolsó oldalán írják alá. Az ügyvédi díjakról szóló mellékletet az Ügyfél külön is aláírja az esetleges bírósági eljárásban történ? költség érvényesítés érdekében.

3. A szerz?dés a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196.§ (1) d) pontja alapján a bíróság el?tt teljes bizonyító er?vel rendelkez? magánokirat, ha azt az Ügyfél cégszer?en írta alá.