Megbízás cégalapításra

I. FELEK

1. Megbízó, a továbbiakban Társaság:
Neve: _____________________
Székhelye/Lakóhelye: _____________________
Értesítési cím: _____________________
Cgj.sz./Anyja neve: _____________________
Adószáma/Adósazonosítója: _____________________
Bankszámlaszáma: _____________________
Képviseli: _____________________
Tel / fax / email: _____________________

2. Megbízott, a továbbiakban Iroda:
Kerekes és Társai Ügyvédi Iroda
Iroda: 1154 Budapest, Őrjáró tér 5.
Tel / fax / email: (1)416-5495/ drkerekes@kerekesdr.hu

3. A Társaság és az Iroda együttesen Felek.

II. MEGBÍZÁS TARTALMA

1. Megbízás
A Társaság a mai napon megbízza az Irodát, az Iroda a megbízást elvállalja, hogy jogi szaktanácsadással, iratszerkesztéssel és jogi képviselet ellátásával közreműködik a Társaság alábbi cégadatok dokumentálásában és cégbírósági bejelentésében:
• társaság alapítása,
• társaság megszüntetése,
• ügyvezető választás;
• tagváltozás;
• székhelyváltozás,
• tevékenység változtatás.

2. A megbízás határozott id?tartamú, amely az adatváltozások joger?s befejezésével sz?nik meg.

3. Tájékoztatási kötelezettség
A Társaság a megbízáshoz mellékeli a változást megelőző alábbi iratokat (kft. esetén):
• alapító okirat és összes módosításai;
• aktuális tagjegyzék;
• határozat az ügyvezető megválasztásáról.

4. Ügyintézési határidő?
4.1. Az Iroda a szükséges iratokat 5/Öt munkanap alatt elkészíti.

4.2. A határid?t hosszabbítja az ügyben érintett személyek, -felek, ellenfelek, adatszolgáltatók,- a bíróság illetve más hatóságok, hivatalok eljárása.

5. Irattározás
Az Iroda által ellenjegyzett okiratok ügyvédi/irattári példánya selejtezési határidő nélkül kerül irattározásra. Az okiratot aláíró felek egyszer?, ügyvédi vagy közjegyzői hitelesített másolatot kérhetnek az irattári anyagokból.

III. ÜGYVÉDI MUNKADÍJ

1. Az ügyvédi megbízási díj netto 40.000Ft/Nyolcvanezer forint. A díjat 27% ÁFA terheli.

2. Díjfizetés
A Társaság a díjakat az Iroda által kiállított számlája alapján az MagNet Banknál vezetett 16200120-18522062 számú bankszámlára banki átutalással fizeti. Az Iroda köteles a pénztáránál befizetett díjfizetést is elfogadni. A számla telefax vagy email útján is benyújtható elfogadásra, pénzügyi teljesítésre, de utólag eredetben pótolni kell.

IV. KÖLTSÉGEK

1. Az alapdíj az ügyvédi munkadíj felett tartalmazza a tevékenység ellátásához szükséges iratkészítés, levelezés és telefonforgalom költségeit belföldön, továbbá a közlekedési költségeket Budapesten.

2. Az Ügyfelet terhelik a megbízás ellátásával kapcsolatos kiadások és azok előlegezése az ügyvédi díj és költségjegyzék szerint (2.sz. melléklet), amely:
• cégbírósági illeték: 15.000Ft;
• közzétételi díj: 3.000Ft.

3. Az Iroda a költségekr?l saját vagy az igénybevett szolgáltató (hivatal) közvetlen számlájával számol el.

V. ÜGYVÉDI LETÉT

1. A Társaság a költségekhez szükséges összeget átutalással az Iroda 11704007-20214834 számú letéti bankszámlájára vagy az Iroda pénztáránál ügyvédi letétbe helyezi.

VI. ÜGYVÉDI TITOK

1. Titoktartás
Az Iroda kijelenti, hogy a megbízás során tudomására jutott információkat -ügyvédi titokként- bizalmasan kezeli, azokat kizárólag az Társaság rendelkezésének megfelel?en használja fel.

2. Titok kezelés
Az Iroda a Társasággal folytatott levelezésben külön titkosítási min?sítést nem alkalmaz, az Társaság titkos ügykezelése esetén azonban annak min?sítési és kezelési rendszerét köteles átvenni, használni.

VII. IRODA FELEL?SSÉGE

1. Az Iroda felel?sséget vállal a II. fejezet 1. pontban meghatározott megbízás szakszer? végrehajtásáért, a határid?k betartásáért.

2. Felel?sség biztosítás
Az ügyvédi m?hibából (szakszer?tlenségb?l) ered? kár megtérítésére az Iroda tagjai 5MFt/káresemény (max. 10MFt/év) ügyvédi felel?sség biztosítással rendelkeznek.

3. Az Iroda a letét kifizetésért teljes polgári jogi és büntet?jogi felel?sséggel tartozik.

4. Az Iroda az ügyvédi titoktartási kötelezettség megsértése esetén az okozott vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésért teljes polgári jogi és büntet?jogi felel?sséggel tartozik.

VIII. ZÁRADÉK

1. A megbízás az Ügyvédekr?l szóló 1998. évi XI. törvény feltételeivel és a magyar Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó hatályos rendelkezéseivel, illetve a polgári jog általános szabályaival érvényes. Jogszabály változás esetén csak annak kötelezően érvényesülő rendelkezéseivel módosul a szerződés.

2. A Felek kijelentik, hogy a megbízást elolvasás és egyhangú értelmezés után, mint akaratukkal egyez?t, egymás el?tt jóváhagyólag a szerz?dés utolsó oldalán írják alá.